ZZOK
BIP

 

 

 

  REWOLUCJA W ODPADACH
"CO CZEKA PANA KOWALSKIEGO OD 01.01.2013 R. ?!"
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
NOWA GOSPODARKA ODPADAMI


Tytułem wstępu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152 z dnia 25.07.2011r, poz. 897). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Ustawa przewiduje, że wszyscy mieszkańcy zostaną objęci nowym systemem naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. Z 2010r. Nr 185, poz. 1243). Określa ona m.in. obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz gmin.

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu u.c.p. to osoby m.in.: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana danych (np. liczba osób zamieszkujących) – nowa deklaracja (14 dni).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
  • Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
  • Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów służbowych.

 

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 2013r. - plakat A2

 

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu radzyńskiego 2013r. - broszura A5

 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.

ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. /fax. (83) 343-16-32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. /fax. (83) 311-70-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.