Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Selektywna zbiórka

Dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na kraje członkowskie ograniczenia ilości składowanych na składowiskach odpadów komunalnych zwłaszcza biodegradowalnych oraz obowiązek recyklingu i ponownego użycia zawartych w odpadach komunalnych frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, a także recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Wymagane ograniczenia i uzyskanie poziomu recyklingu odzysku i przygotowania do ponownego użycia określone są wskaźnikami procentowym narastająco w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć określone poziomy graniczne.
Ze zmieszanych odpadów komunalnych w zależności od zastosowanej w zakładach przetwarzających te odpady technologii udaje się odzyskać od 6 do 15% użytecznych i nadających się do recyklingu i ponownego użycia frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Pozostała masa to balast nadający się do składowania na składowisku. Gdyby zatem przyjąć, że wszyscy oddajemy zmieszane odpady komunalne do zakładów które je przetwarzają, to już w 2015 r. samorządy nie mogłyby osiągnąć wymaganego poziomu odzysku i musiałyby zapłacić kary za niewywiązanie się z tego obowiązku.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest zatem koniecznością. Z selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zależności od sposobu zbiórki i technologii przetwarzania możliwy jest do osiągnięci poziom odzysku sięgający nawet 80% zebranej w ten sposób masy odpadów komunalnych.
Sposób selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określają samorządy gminne w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie” będącego załącznikiem do uchwały Rady Gminy, która to uchwała stanowi akt prawa miejscowego (obowiązuje wszystkich mieszkańców i podmioty objęte regulaminem na obszarze gmin ). Mieszkańcy mają obowiązek znać prawo miejscowe i stosować się do jego postanowień. Należy więc zapoznać się z tymi przepisami (zamieszczone są na stronach internetowych gmin, w Dziennikach Urzędowych Województwa, lub poprosić w Urzędzie Gminy o udostępnienie wersji papierowej). Opłata za odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest niższa niż opłata za odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, a różnica w opłacie za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych powinna być obok świadomości ekologicznej mieszkańców istotnym czynnikiem motywującym do segregacji odpadów.
Gminy zrzeszone w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego przyjęły w miarę jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prosty i nietrudny do stosowania w praktyce przez prowadzących segregację. Przyjęty system selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęty na terenie gmin członkowskich Związku jest najbardziej odpowiedni do taniego i skutecznego sposobu ich przetwarzania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o., będącego własnością gmin członkowskich Związku. Zakład ten przetwarza dostarczone odpady wg. najlepszych dostępnych technik i technologii zapewniając gminom członkowskim wywiązanie się z poziomów odzysku i ograniczenia składowania.
Proponujemy Państwu zapoznanie się z „Opisem standardów frakcji” jakie obowiązuje przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z Państwa posesji i dostarczających je do zakładu w Adamkach, a tym samym i Państwa, gdyż przedsiębiorcy odbierający od państwa odpady mają obowiązek kontroli ich jakości i zgodności zawartości poszczególnych frakcji z „Opisem”. Opis ten znajduje się w zakładce „Działalność – przyjęcie odpadów”. Znajomość tego opisu i stosowanie go w praktyce segregacji pozwoli Państwu dobrze ułożyć relacje we współpracy z przedsiębiorcą odbierającym od Państwa odpady komunalne.
Kierownictwo Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego chętnie odpowie w zakresie posiadanej wiedzy na Państwa pytania dotyczące problematyki gospodarki odpadami komunalnymi zadane drogą e-mailową. Sposób komunikowania się na naszej stronie.

 


Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 2013r. - plakat A2

 

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu radzyńskiego 2013r. - broszura A5